Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Generelle salgsbetingelser

GENERELLE BESTEMMELSER


Disse salg, leverings og monteringsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra Fair Deal AS. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Elektronisk kommunikasjon (e-post), er likeverdig med skriftlig kommunikasjon hvis kunde har e-post adresse.
TILBUD


Prisene er gyldig i 10 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt. Alle priser er enhetspriser i NOK der ikke annet er spesifisert og tillegg av MVA som er beskrevet i tilbud/ordrebekreftelse/faktura. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse. Faktiske merutgifter tilkommer ved oppdeling. Disse leveringsvilkår fraviker NS (Norsk Standard) sine rekkefølgebestemmelser og skal ha forrang. Bankgarantier gis ikke med mindre dette er skriftlig avtalt. Prising av tilbud referer seg til det behov som er spesifisert og etter beste skjønn ut ifra papirer og opplysninger som er mottatt og gjelder ikke som garanti for at mengdeberegning og produktvalg er korrekte.
OPPDRAGET


Fair Deal AS har påtatt seg et arbeid med å levere og evt montere (om montering er med vil det spesifikt fremgå av ordrebekreftelse) produkter som er beskrevet i ordrebekreftelse. Ved bestilling av montasje skal det være adkomst for lastebil. Det skal være ryddet og forberedt på innsiden og utsiden av plassen der montasjen skal skje. Ved avvik evt feil mål på bygg/portåpning/montasjested, forbeholder vi oss retten til å fakturere for bomtur og evt ekstrakostnader ifm medgått tid og materialer til justering for å sikre at montasjen kan gjennomføres for å sikre en god løsning for kunden. Vilkår som pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt, foran vilkår i disse leverings- og monteringsbestemmelser. Innebærer avtalen en entreprise skal spesifikke leveringsbetingelser avtales skriftlig. Er intet avtalt skal NS 8406 supplere denne avtale. Denne avtale skal da ha forrang. I forbrukerforhold suppleres disse vilkår med forbrukerkjøpsloven der de passer. Det presiseres at evt ansvar ut over grensesnitt for Fair Deal A/S sine egne arbeider må avtales særskilt og skriftlig, herunder tilstøtende blikkenslagerarbeid, elektrikerarbeid, snekker, murerarbeider etc. For forståelse av våre produkter se: www.fairdeal.no med underliggende websider. https://www.glassportal.no/teknisk-informasjon/veiledere/
gjeldende for siktregler og relevante standarder.
Man forutsetter at kunden setter seg inn i dette for å forstå hva man kjøper, herunder oppbygging av profiler med kuldebrytere og U-verdi(isolasjon/tetthet). Fair Deal A/S sine produkter skal ligge innenfor de normer som er beskrevet hvis ikke skriftlige avvik er gjort. Evt prosjektering i regi av Fair Deal AS skal bestilles skriftlig. Deponikostnader for bygningsavfall er ikke medtatt i pris, dersom ikke spesifikt angitt i tilbudet. Det samme gjelder rengjøring, fjerning av merkelapper etc
ORDREBEKREFTELSE


Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig innen 1 dag fra mottak av ordrebekreftelse. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen 1 dag har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for Fair Deal AS dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder. Fair Deal AS har intet ansvar for at produktet/det ferdige arbeidet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke Fair Deal AS har fått klar og tilstrekkelig skriftlig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen/arbeidet tilvirket/montert etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet.
MÅLANGIVELSE


Alle mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Oppgitte mål er kundens ansvar.
RETTEFRIST


Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, eller der fristen ikke er påført, innen 1 dag etter mottatt ordrebekreftelse. Dersom endring skjer utenom dette, vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper. Ved endringer har Fair Deal AS rett til forlengelse av leveringstider
FORHOLD PÅ MONTERINGSSTEDET


Kjøper har ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v. Hvis stillaser, lifter og heiser finnes på monteringsstedet, forutsettes det at selger/ oppdragstaker kan benytte disse vederlagsfritt. Dersom slikt utstyr ikke finnes på monteringsstedet, vil kostnader til slikt utstyr komme som et tillegg i prisen, og faktureres etter til enhver tids gjeldende prisliste fra benyttet underleverandør med påslag for administrasjon. Uforutsette bygningstekniske forhold som ikke er opplyst av kjøper/oppdragsgiver eller som ikke kunne observeres i tilbudsfasen/ befaringstidspunkt som gjør innfesting, gjennomboring, rivning, etc umulig og/eller krever spesielle tiltak som vil medføre tillegg. Dette gjelder både ved nybygg og rehabilitering. Monteringsarbeidet starter ikke før vareleveransen er betalt i sin helhet. Betaling for montasjes forfaller ved levering og etter gjennomgang av montør. Dokumentasjon på betaling skal fremvises montør før avreise fra byggeplass
UTFØRELSE


De leverte/monterte produktene/arbeidene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet. Profiler, detaljkonstruksjoner og materialvalg er en til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordre- eller fakturanummer for å sikre lik utførelse. Det vises til Glass og fasadeforeningens -https://www.glassportal.no/ anbefalinger og normer som beskriver normer for leveransen. Kjøper plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål han vil benytte det til.
PRODUKTANSVAR


Fair Deal AS er ikke ansvarlig for skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produkt/arbeid:
1. På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte produkt/arbeid er i kjøperens besittelse
2. På produkter som er fremstilt av kjøperen eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produktene som følge av det solgte forårsaker.
Alle følgetap og indirekte tap forbundet med leveranser er begrenset til leveransens verdi.
LEVERINGSTID


Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende, basert på erfaring og / eller innhentet leveringstider fra våre leverandører, og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, offentlige påbud og forbud, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, og streik/lockout og andre hindringer Fair Deal AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra Fair Deal AS sine leverandører fritar også Fair Deal AS for ansvar. Det samme gjelder også når det fra kjøper foreligger mangelfullt eller forsinket arbeidsgrunnlag, feil/forsinkede tegninger, eller manglende tilkomst for måltaking/befaring på oppdragssted. Forsinkelser berettiger Fair Deal AS til fristforlengelse og berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Dersom leveringstid ikke er oppgitt, bestemmer Fair Deal AS leveringstidspunkt uti fra leveringstid på råvarer og egen kapasitet i produksjon og montering. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Fair Deal AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper, og kjøper har godkjent evt fremsendte tegninger. Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 12% rente pr år. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper. Fair Deal A/S beregner 4-12 ukers produksjon på varer og produkter. Er ikke spesifikk tidsfrist avtalt, leveres det så snart som mulig og ihht eksisterende produksjon ved bedriften. Reklamasjoner tas så raskt som mulig.
FRAKTSKADER


Dette punkt gjelder ved rene forsendelser, og dersom varen ikke leveres direkte av montør. Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og riktig antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. NB: Kvittering uten anmerkning for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Ved skade eller feil som er oppdaget på emballasje eller produkt levert av Fair Deal AS, skal ikke produktet under noen omstendighet monteres uten skriftlig godkjenning. Kunden oppfordres til å åpne forpaktning for inspeksjon ved mottak. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.
RISIKO FOR SKADE I MONTERINGSTIDEN


Dette punkt gjelder ved montering. Inntil arbeidet er ferdig har Fair Deal AS risikoen for varer og det som er utført av arbeid. Kjøper skal sikre at varen/leveransen er forsikret. Hvis varer eller utført arbeid blir beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som naturkatastrofer m v, skal Fair Deal AS likevel ha fullt betalt for det som er levert og utført. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid. Fair Deal AS kan praktisere deloverlevering av deler av ett oppdrag etter som enkelte bygningsdeler ferdigstilles.
SKADER OG MANGLER PÅ MONTERTE PRODUKTER


Kjøper skal kontrollere ferdig monterte produkter/ ferdig utført arbeid umiddelbart etter ferdigstillelse og uten ugrunnet opphold reklamere på eventuelle mangler eller skader. Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig. Ved skjulte skader skal reklamasjon skje umiddelbart etter at skaden er oppdaget. Reklamasjonen kan ikke fremsettes senere enn 2 år etter ferdigstillelse, selv om mangelen ikke burde ha vært oppdaget tidligere. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris. Indirekte tap og/eller såkalte følgeskader dekkes ikke. Fair Deal AS er ikke ansvarlig for produktet hvis mangelen skyldes mangelfull eller feil prosjektering som kjøper har ansvar for, eller hvis Fair Deal AS ikke har fått all informasjon om bruksområde eller spesielle ting før egen prosjektering/levering. Hvis mangelen skyldes gal installasjon av andre, feil bruk, hærverk, mangelfullt vedlikehold, eller feil som skyldes inngrep eller endring av varer og dens deler, er Fair Deal AS ikke ansvarlig.
REKLAMASJONER


Reklamasjoner skal skje skriftlig og umiddelbart, på vedlagt skjema.
BESIKTIGELSE PROFILER OG PLATER


Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 meters avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på ett bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon.. Reklamasjonen på slike feil som meddeles senere enn en måned etter varene er montert, eller bygningen tatt i bruk, vil ikke bli akseptert. Krav til lyd er kundes ansvar. Bevegelig produkt støyer noe.
FAKTURERING/BETALINGSBETINGELSER


Fair Deal AS har rett til å kreve forskuddsbetaling for å dekke innkjøp av råvarer. Videre fakturering skjer i henhold til verdiskaping på verksted og oppdragssted. Ved spesialordre, er vår standard fakturering 50% ved bestilling og resten før forsendelse eller ved overlevering. Fair Deal AS har også rett til å kreve bankgaranti for oppgjør dersom kredittsjekk av kunde, eller størrelsen på prosjektet skulle tilsi det, evt at Fair Deal AS fakturerer direkte til evt sluttkunde. Kjøper er ikke berettiget til å regne motkrav eller holde igjen deler av kjøpesum, dersom dette ikke er skriftlig godkjent av oss.
BETALINGSMISLIGHOLD


Fair Deal AS forbeholder seg retten til å avslutte/suspendere arbeid og leveringer hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er utstedt i henhold til forfall.
SALGSPANT


Inntil full betaling foreligger har Fair Deal AS salgspant i det leverte utstyr/produkter i den utstrekning dette kan demonteres uten å påføre bygning og annet vesentlige skader. Fair Deal AS kan demontere produkter/utstyr og reparere eventuelle skader på bygning m.v. og deretter kreve kjøper for det hele økonomiske tap etter kontrakten og demonteringsarbeidet. Varer vil fjernes fra bygget og erstattes med kryssfiner (dette anses ikke å skade bygget). Disse vil oppbevares på vårt lager i 1 år i påvente av oppgjør, og deretter kastes (uten fra fradrag i krav). Arbeidet med demontering og evt remontering (ved innfrielse av vårt krav), samt lagerleie vil belastes kjøper.
TVISTER


Tvister til en samlet verdi av kr 250.000, - eller mindre avgjøres ved at partene engasjerer hver sin oppmann som ved hjelp av en tredjemann, som disse to utpeker, avgjør tvisten med bindende virkning for begge parter. Partene bærer uansett utfall egne omkostninger og deler på utgiftene til tredjemann. Saken avgjøres innen 3 mnd etter maks 3 skriftlige innlegg fra hver av partene. Tvister under kr 100.000, - avgjøres av oppmann som oppnevnes i fellesskap og betales med lik part av hver av partene uansett utfall. For øvrig skal tvister avgjøres ved ordinære domstoler med verneting på Fair Deal AS kontorsted.
ANGREFRIST


Skjema vedlegges alltid ordrebekreftelse. 14 dagers angrefrist ved kjøp. Ved tilvirkede varer som ikke er standard lagervare, gjelder ikke angrefrist.
ANVENDELIGHET


Vilkårene gjelder i alle kjøp, men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig. ******************************************

Salg, Leverings og monteringsbetingelser for Fair Deal AS

GENERELLE BESTEMMELSER


Disse salg, leverings og monteringsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra Fair Deal AS. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Elektronisk kommunikasjon (e-post), er likeverdig med skriftlig kommunikasjon hvis kunde har e-post adresse.
TILBUD


Prisene er gyldig i 10 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt. Alle priser er enhetspriser i NOK der ikke annet er spesifisert og tillegg av MVA som er beskrevet i tilbud/ordrebekreftelse/faktura. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse. Faktiske merutgifter tilkommer ved oppdeling. Disse leveringsvilkår fraviker NS (Norsk Standard) sine rekkefølgebestemmelser og skal ha forrang. Bankgarantier gis ikke med mindre dette er skriftlig avtalt. Prising av tilbud referer seg til det behov som er spesifisert og etter beste skjønn ut ifra papirer og opplysninger som er mottatt og gjelder ikke som garanti for at mengdeberegning og produktvalg er korrekte.
OPPDRAGET


Fair Deal AS har påtatt seg et arbeid med å levere og evt montere (om montering er med vil det spesifikt fremgå av ordrebekreftelse) produkter som er beskrevet i ordrebekreftelse. Ved bestilling av montasje skal det være adkomst for lastebil. Det skal være ryddet og forberedt på innsiden og utsiden av plassen der montasjen skal skje. Ved avvik evt feil mål på bygg/portåpning/montasjested, forbeholder vi oss retten til å fakturere for bomtur og evt ekstrakostnader ifm medgått tid og materialer til justering for å sikre at montasjen kan gjennomføres for å sikre en god løsning for kunden. Vilkår som pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt, foran vilkår i disse leverings- og monteringsbestemmelser. Innebærer avtalen en entreprise skal spesifikke leveringsbetingelser avtales skriftlig. Er intet avtalt skal NS 8406 supplere denne avtale. Denne avtale skal da ha forrang. I forbrukerforhold suppleres disse vilkår med forbrukerkjøpsloven der de passer. Det presiseres at evt ansvar ut over grensesnitt for Fair Deal A/S sine egne arbeider må avtales særskilt og skriftlig, herunder tilstøtende blikkenslagerarbeid, elektrikerarbeid, snekker, murerarbeider etc. For forståelse av våre produkter se: www.fairdeal.no med underliggende websider. https://www.glassportal.no/teknisk-informasjon/veiledere/
gjeldende for siktregler og relevante standarder.
Man forutsetter at kunden setter seg inn i dette for å forstå hva man kjøper, herunder oppbygging av profiler med kuldebrytere og U-verdi(isolasjon/tetthet). Fair Deal A/S sine produkter skal ligge innenfor de normer som er beskrevet hvis ikke skriftlige avvik er gjort. Evt prosjektering i regi av Fair Deal AS skal bestilles skriftlig. Deponikostnader for bygningsavfall er ikke medtatt i pris, dersom ikke spesifikt angitt i tilbudet. Det samme gjelder rengjøring, fjerning av merkelapper etc
ORDREBEKREFTELSE


Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig innen 1 dag fra mottak av ordrebekreftelse. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen 1 dag har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for Fair Deal AS dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder. Fair Deal AS har intet ansvar for at produktet/det ferdige arbeidet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke Fair Deal AS har fått klar og tilstrekkelig skriftlig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen/arbeidet tilvirket/montert etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet.
MÅLANGIVELSE


Alle mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Oppgitte mål er kundens ansvar.
RETTEFRIST


Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, eller der fristen ikke er påført, innen 1 dag etter mottatt ordrebekreftelse. Dersom endring skjer utenom dette, vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper. Ved endringer har Fair Deal AS rett til forlengelse av leveringstider
FORHOLD PÅ MONTERINGSSTEDET


Kjøper har ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v. Hvis stillaser, lifter og heiser finnes på monteringsstedet, forutsettes det at selger/ oppdragstaker kan benytte disse vederlagsfritt. Dersom slikt utstyr ikke finnes på monteringsstedet, vil kostnader til slikt utstyr komme som et tillegg i prisen, og faktureres etter til enhver tids gjeldende prisliste fra benyttet underleverandør med påslag for administrasjon. Uforutsette bygningstekniske forhold som ikke er opplyst av kjøper/oppdragsgiver eller som ikke kunne observeres i tilbudsfasen/ befaringstidspunkt som gjør innfesting, gjennomboring, rivning, etc umulig og/eller krever spesielle tiltak som vil medføre tillegg. Dette gjelder både ved nybygg og rehabilitering. Monteringsarbeidet starter ikke før vareleveransen er betalt i sin helhet. Betaling for montasjes forfaller ved levering og etter gjennomgang av montør. Dokumentasjon på betaling skal fremvises montør før avreise fra byggeplass
UTFØRELSE


De leverte/monterte produktene/arbeidene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet. Profiler, detaljkonstruksjoner og materialvalg er en til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordre- eller fakturanummer for å sikre lik utførelse. Det vises til Glass og fasadeforeningens -https://www.glassportal.no/ anbefalinger og normer som beskriver normer for leveransen. Kjøper plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål han vil benytte det til.
PRODUKTANSVAR


Fair Deal AS er ikke ansvarlig for skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produkt/arbeid:
1. På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte produkt/arbeid er i kjøperens besittelse
2. På produkter som er fremstilt av kjøperen eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produktene som følge av det solgte forårsaker.
Alle følgetap og indirekte tap forbundet med leveranser er begrenset til leveransens verdi.
LEVERINGSTID


Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende, basert på erfaring og / eller innhentet leveringstider fra våre leverandører, og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, offentlige påbud og forbud, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, og streik/lockout og andre hindringer Fair Deal AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra Fair Deal AS sine leverandører fritar også Fair Deal AS for ansvar. Det samme gjelder også når det fra kjøper foreligger mangelfullt eller forsinket arbeidsgrunnlag, feil/forsinkede tegninger, eller manglende tilkomst for måltaking/befaring på oppdragssted. Forsinkelser berettiger Fair Deal AS til fristforlengelse og berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Dersom leveringstid ikke er oppgitt, bestemmer Fair Deal AS leveringstidspunkt uti fra leveringstid på råvarer og egen kapasitet i produksjon og montering. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Fair Deal AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper, og kjøper har godkjent evt fremsendte tegninger. Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 12% rente pr år. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper. Fair Deal A/S beregner 4-12 ukers produksjon på varer og produkter. Er ikke spesifikk tidsfrist avtalt, leveres det så snart som mulig og ihht eksisterende produksjon ved bedriften. Reklamasjoner tas så raskt som mulig.
FRAKTSKADER


Dette punkt gjelder ved rene forsendelser, og dersom varen ikke leveres direkte av montør. Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og riktig antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. NB: Kvittering uten anmerkning for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Ved skade eller feil som er oppdaget på emballasje eller produkt levert av Fair Deal AS, skal ikke produktet under noen omstendighet monteres uten skriftlig godkjenning. Kunden oppfordres til å åpne forpaktning for inspeksjon ved mottak. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.
RISIKO FOR SKADE I MONTERINGSTIDEN


Dette punkt gjelder ved montering. Inntil arbeidet er ferdig har Fair Deal AS risikoen for varer og det som er utført av arbeid. Kjøper skal sikre at varen/leveransen er forsikret. Hvis varer eller utført arbeid blir beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som naturkatastrofer m v, skal Fair Deal AS likevel ha fullt betalt for det som er levert og utført. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid. Fair Deal AS kan praktisere deloverlevering av deler av ett oppdrag etter som enkelte bygningsdeler ferdigstilles.
SKADER OG MANGLER PÅ MONTERTE PRODUKTER


Kjøper skal kontrollere ferdig monterte produkter/ ferdig utført arbeid umiddelbart etter ferdigstillelse og uten ugrunnet opphold reklamere på eventuelle mangler eller skader. Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig. Ved skjulte skader skal reklamasjon skje umiddelbart etter at skaden er oppdaget. Reklamasjonen kan ikke fremsettes senere enn 2 år etter ferdigstillelse, selv om mangelen ikke burde ha vært oppdaget tidligere. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris. Indirekte tap og/eller såkalte følgeskader dekkes ikke. Fair Deal AS er ikke ansvarlig for produktet hvis mangelen skyldes mangelfull eller feil prosjektering som kjøper har ansvar for, eller hvis Fair Deal AS ikke har fått all informasjon om bruksområde eller spesielle ting før egen prosjektering/levering. Hvis mangelen skyldes gal installasjon av andre, feil bruk, hærverk, mangelfullt vedlikehold, eller feil som skyldes inngrep eller endring av varer og dens deler, er Fair Deal AS ikke ansvarlig.
REKLAMASJONER


Reklamasjoner skal skje skriftlig og umiddelbart, på vedlagt skjema.
BESIKTIGELSE PROFILER OG PLATER


Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 meters avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på ett bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon.. Reklamasjonen på slike feil som meddeles senere enn en måned etter varene er montert, eller bygningen tatt i bruk, vil ikke bli akseptert. Krav til lyd er kundes ansvar. Bevegelig produkt støyer noe.
FAKTURERING/BETALINGSBETINGELSER


Fair Deal AS har rett til å kreve forskuddsbetaling for å dekke innkjøp av råvarer. Videre fakturering skjer i henhold til verdiskaping på verksted og oppdragssted. Ved spesialordre, er vår standard fakturering 50% ved bestilling og resten før forsendelse eller ved overlevering. Fair Deal AS har også rett til å kreve bankgaranti for oppgjør dersom kredittsjekk av kunde, eller størrelsen på prosjektet skulle tilsi det, evt at Fair Deal AS fakturerer direkte til evt sluttkunde. Kjøper er ikke berettiget til å regne motkrav eller holde igjen deler av kjøpesum, dersom dette ikke er skriftlig godkjent av oss.
BETALINGSMISLIGHOLD


Fair Deal AS forbeholder seg retten til å avslutte/suspendere arbeid og leveringer hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er utstedt i henhold til forfall.
SALGSPANT


Inntil full betaling foreligger har Fair Deal AS salgspant i det leverte utstyr/produkter i den utstrekning dette kan demonteres uten å påføre bygning og annet vesentlige skader. Fair Deal AS kan demontere produkter/utstyr og reparere eventuelle skader på bygning m.v. og deretter kreve kjøper for det hele økonomiske tap etter kontrakten og demonteringsarbeidet. Varer vil fjernes fra bygget og erstattes med kryssfiner (dette anses ikke å skade bygget). Disse vil oppbevares på vårt lager i 1 år i påvente av oppgjør, og deretter kastes (uten fra fradrag i krav). Arbeidet med demontering og evt remontering (ved innfrielse av vårt krav), samt lagerleie vil belastes kjøper.
TVISTER


Tvister til en samlet verdi av kr 250.000, - eller mindre avgjøres ved at partene engasjerer hver sin oppmann som ved hjelp av en tredjemann, som disse to utpeker, avgjør tvisten med bindende virkning for begge parter. Partene bærer uansett utfall egne omkostninger og deler på utgiftene til tredjemann. Saken avgjøres innen 3 mnd etter maks 3 skriftlige innlegg fra hver av partene. Tvister under kr 100.000, - avgjøres av oppmann som oppnevnes i fellesskap og betales med lik part av hver av partene uansett utfall. For øvrig skal tvister avgjøres ved ordinære domstoler med verneting på Fair Deal AS kontorsted.
ANGREFRIST


Skjema vedlegges alltid ordrebekreftelse. 14 dagers angrefrist ved kjøp. Ved tilvirkede varer som ikke er standard lagervare, gjelder ikke angrefrist.
ANVENDELIGHET


Vilkårene gjelder i alle kjøp, men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig. ******************************************

Skjema for reklamasjon
arrow&v
Upload File
Upload File
Upload File

Takk for din henvendelse!

Angreskjema - Fyll ut og send inn dersom du ønsker å gå fra avtalen

Jeg/vi underetter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av varer og/eller tjenester fra Fair Deal AS.

Takk for din henvendelse!